Division

Gulshan Division

 • Address : 2, Bir Uttam A K Khandakar Road, Mohakhali, R/A, Dhaka.
  Telephone : 02-9849679
  Fax : ---
  Email : cev.gulshan.div@gmail.com

Gazipur Division

 • Address : House-16, Road-17, Sector-11, Uttara, Dhaka.
  Telephone : 02-7911008
  Fax : ----
  Email : cevgazi.div@gmail.com

Tongi Division

 • Address : House#50, Road#-2, Sector#09, Uttara, Dhaka.
  Telephone : 02-8915166
  Fax : ----
  Email : cevtongi@yahoo.com

Mymensing Division

 • Address : 13, Shamchron Road, Mymensingh.
  Telephone : 09167439
  Fax : ---
  Email : cevmydiv@gmail.com

Kishorganj Division

 • Address : Prianka Bhaban, 824, Tarapasha, Boyla, Karimganj, Kishoreganj
  Telephone : 094151025
  Fax : ----
  Email : cevkishoreganj.div@gmail.com

Netrokona Divison

 • Address : Holding No. 798, Police line Road, Kurpar Sadar, Netrokona.
  Telephone : 095161913
  Fax : ----
  Email : cevnetrakona_div@yahoo.com

Sherpur Division